ЗАРЕЄСТРОВАНО   5 травня 1991 року
                           
Свідоцтво № 68

ЗАТВЕРДЖЕНО  на загальних зборах
 Товариства 3 червня 1989 р.
Протокол №1

     

                            ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО 10 березня 1993 року 

ВНЕСЕНО зміни і доповнення на загальних зборах Товариства, Протокол № 1
 

                            ПОГОДЖЕНО зі змінами і доповненнями
                           18 січня 2000 р.

                          

ВНЕСЕНО зміни і доповнення VIЗбором Товариства  3 травня 1998 р. Протокол

ЗМІНИ  ЗАРЕЄСТРОВАНІ
Державною реєстраційною службою України.
Наказ від 13.09.2012 р. №1548

ВНЕСЕНО зміни і доповнення Позачерговим Збором Товариства
4 серпня 2012 р.  Протокол №1

      

 

                                                              С  Т  А  Т  У  Т

                          ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  ТОВАРИСТВА

                     ПОЛІТИЧНИХ  ВЯЗНІВ  І  РЕПРЕСОВАНИХ

 
 

                                                   Київ - 2012

 

 

                                    1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

    1.1. Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих (далі - Товариство) – всеукраїнська ветеранська добровільна громадська неприбуткова організація, яка створена і діє у відповідності із Конституцією України, чинним законодавством України і Загальною декларацією прав людини, об’єднуючи на основі переконань і спільності інтересів громадян України – політичних в’язнів, репресованих, потерпілих від переслідувань за політичні, національні і релігійні переконання і пов’язану з боротьбою за волю України діяльність та жертв голодоморів,  в періоди комуністичного  та інших тоталітарних режимів.

 

     1.2. Члени Товариства

 

     - вважають, що найвищою цінністю є життя людини в умовах свободи і керуються засадами християнської моралі та принципами демократії;

 

     - заперечують аморальні засоби для осягу мети;

 

     - визнають, що патріотизм, почуття національної гідності, шана минулого, збереження народних традицій і розвиток культури становлять основу духовного життя кожної людини.

 

   Товариство співпрацює на засадах рівноправного партнерства зі спорідненими організаціями (Світова Ліга Українських Політичних В’язнів, Всеукраїнське Братство вояків УПА, Українське товариство «Меморіал», «Міжнародна амністія», Американське Товариство Совєтських Політичних В’язнів, «Діти політв’язнів» та ін.), підтримує громадські сили, ідейні засади, політична діяльність яких збігається або не суперечить його цілям і завданням.

 

     Товариство є юридичною особою. Має штамп, печатку зі своїм найменуванням та зображенням елементу історично-національної символіки. Має свій розрахунковий рахунок в банківській установі.  

 

       Має свою, затверджену Координаційною Радою Товариства, символіку, яка реєструється у встановленому законодавством порядку.

 

    Юридична адреса Товариства:   04071,   м. Київ-71,   вул. Хорива, 18/10.

   

 

                                         2.  МЕТА  І  ЗАВДАННЯ

        

      2.1. Метою Товариства є сприяння державному, національному і духовному  відродженню України, всебічний захист інтересів своїх членів  та надання моральної  підтримки.

 

   2.2.  Для досягнення цієї мети Товариство вирішує такі завдання у встановленому законодавством порядку:

 

    - відстоює і поширює правдиву інформацію про історію національно-визвольної боротьби в Україні,  зокрема - періоду  від 1917 року до теперішнього часу,  з використанням усіх доступних засобів;

 

     - бере участь у справі зміцнення законності, консолідації громадян, різних громадських сил та конфесій, встановлення людяного, справедливого і вільного громадянського суспільства та  недопущення реставрації тоталітаризму будь-якого ґатунку;

 

     -  бере  участь  у  науково-дослідній  роботі  з  питань української національно-визвольної боротьби,   зокрема – новітніх часів, в тому числі - в контексті історичної долі політичних в’язнів та інших потерпілих від  переслідувань. Відновлює правду про діяльність ОУН-УПА, як справедливого  змагання українського народу за свою  волю, незалежність і державність;

 

      -  організовує та  здійснює  розшук  і  облік політичних в’язнів і репресованих (від 1917 року до теперішнього часу), місць ув’язнення  та заслання, поодиноких та масових захоронень  борців національного опору та цивільних жертв. Проводить роботу і заходи щодо увічнення їх пам’яті;

 

    - бере  участь  у  розшуку  і  встановлює  натхненників, організаторів  і  виконавців політичних   репресій  і терору;

 

    - співпрацює з молодіжними організаціями задля патріотичного виховання молодого покоління, бере  участь у спільних заходах (організації  лекцій,  зустрічей  з політичними в’язнями та  ін.);

 

    - проводить самостійно або разом з іншими організаціями громадсько-політичні акції (збори, мітинги,  демонстрації, пікетування та ін.);

 

    - проводить  в межах своєї компетенції культурно-просвітницьку  роботу,  бере  участь  у  громадських  і  державних  заходах, спрямованих на відродження та збереження  природного  й  історичного довкілля;

 

     - видає часописи, журнали, збірники, книжки, інформаційні матеріали, здійснюючи їх випуск через власне видавництво у встановленому законодавством порядку;

 

     - репрезентує і захищає громадські права членів Товариства і неорганізованих політичних в’язнів і репресованих, відстоює їх честь і добре ім’я; охороняє їх соціальні інтереси;  бореться  проти  переслідування  їх за  політичні,  національні та релігійні переконання; надає  їм, а в разі необхідності їх сім’ям, всебічну  гуманітарну (моральну,  матеріальну, медичну, юридичну та ін.)  допомогу;

 

     - вправі одержувати інформацію від архівів щодо репресій, судових справ політичних в’язнів і потерпілих від переслідувань;

 

     - вносить пропозиції до державних органів влади і управління  з питань, що стосуються мети і завдань Товариства;

 

     - організує інтернати для самітніх і немічних членів Товариства;

 

     - підтримує культурні, наукові, політичні та інші зв’язки з діаспорою та колишніми політичними в’язнями та  репресованими за межами України;

 

    - для виконання статутних завдань Товариство вступає в цивільно-правові відносини і здійснює  виробничо-господарську діяльність через засновані підприємства, створені установи, організації та фонди.

  

                             3. ЧЛЕНСТВО  В  ТОВАРИСТВІ

 

     3.1. Членами товариства можуть бути особи, незалежно від національності, віросповідання, місця проживання (в межах України або за кордоном) і громадянства, які досягли 18-річного віку, визнають цей Статут і зобов’язуються реалізувати мету Товариства.

 

       3.2. До Товариства приймаються на підставі письмової заяви особи, які за свої національні, політичні і релігійні переконання і діяльність, пов’язану з боротьбою за волю України і права людини, зазнали позбавлення волі:

 

       - учасники національно-визвольних змагань, борці проти комуністичного і фашистського  тоталітарних  режимів;

 

       -  ті, що були репресовані та позбавлені волі (у в’язницях, концтаборах, на  засланні)  за  свої  політичні,  національні,  релігійні  переконання;

 

-        жертви терору  з боку тоталітарних  режимів.

  

     Члени Товариства приймаються

 

       3.2.1. На підставі письмової заяви і за рекомендацією двох членів Товариства особи:

 

       -  що зазнали  переслідувань  без  позбавлення  волі  за  свої  політичні,   релігійні, національні переконання  або  за  відповідну діяльність;

 

       -   діти та близькі родичі репресованих.

 

      3.2.2. За рішенням Збору або Проводу Товариства можуть прийматися до Товариства:

 

       -  почесні члени;  

 

       -  індивідуальні;

 

       -  колективні члени (споріднених громадських організацій і об’єднань).

 

 

      3.2.3. Не приймаються до Товариства особи, скомпрометовані співпрацею з репресивними орга нами  тоталітарних режимів, а також особи, які пропагують або виявляють жорстокість, фізичне чи психічне насилля, ворожість до будь-яких релігій, національностей  і  національних  культур.

 

     3.2.4. Вибуття з Товариства відбувається за рішенням органу, який приймав до Товариства, або за рішенням вищого органу:

 

       - у випадках діяльності, чи окремих діянь, що суперечать цьому Статуту, негідної поведінки, подання неправдивих відомостей при вступі до Товариства.

 

       3.2.5. Померлі члени Товариства залишаються в його списках довічно.

 

       3.2.6. Членам Товариства видаються посвідчення.  Зразок  посвідчення  затверджується Проводом.

 

       3.2.7.  Члени Товариства мають право:

 

         -  обирати і бути обраними  на виборні посади в Товаристві;

 

         -  брати участь у всіх заходах Товариства;

 

         - вільно обговорювати різні питання в Товаристві;

 

         - вносити пропозиції щодо діяльності Товариства;

 

         - виступати ініціаторами скликання позачергового Збору Товариства;

 

         - одержувати від Товариства  в разі потреби  матеріальну, соціальну та юридичну допомогу, а  також моральну підтримку;

 

         -  надавати Товариству матеріальну допомогу;

 

         - одержувати інформацію про діяльність Товариства та його керівництва;

 

         - бути членами інших громадських організацій та політичних партій, крім тих, діяльність яких  суперечить меті і завданням Товариства (за умови, що керівна посада може займатися лише в   одному об’єднанні);

 

         - вибувати з Товариства за власним бажанням.

 

       3.3.  Члени Товариства зобов’язані:

 

         -  дотримуватись вимог Статуту;

 

         -  докладати зусиль до реалізації мети Товариства;

 

         -  виконувати ухвали Зборів та інших керівних органів Товариства, а в разі незгоди – не протидіяти  їх виконанню.

 

 

  4. СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЙОГО ОРГАНІВ

 

      4.1. Організаційну структуру Товариства складають:

 

      -  центральні органи (Збір, Провід, Координаційна рада);

 

      -  територіальні організації (регіональні,  районні  і  міські);

 

      -  територіальні осередки.

 

      4.1.1. Найвищим органом Товариства є Збір Товариства, який скликається не рідше, ніж один раз на три роки на пропозицію Проводу, Координаційної ради. Збір може бути скликаний також на вимогу не менше однієї третини регіональних (обласних) організацій або членів Товариства. Збір  чинний  за  наявності  не  менше  двох  третин  делегатів. Усі  питання  вирішуються  простою  більшістю  голосів  при  таємному  чи  відкритому  голосуванні.

 

      Порядок обрання делегатів визначається Проводом Товариства.

 

     4.1.2.  Збір Товариства:

 

    -  затверджує Статут Товариства, вносить доповнення та зміни до нього;

 

    - обирає Провід  і  Координаційну раду Товариства;

 

    - обирає Голову Товариства, першого заступника  та заступників;

 

    -  обирає  склад ревізійної та етичної комісій;

 

    -  затверджує положення про етичну комісію;

 

    -  заслуховує доповіді-звіти обраних осіб про діяльність Товариства;

 

    - затверджує головних редакторів видань Товариства;

 

    -  визначає перспективні напрямки діяльності Товариства;

 

    -  дає рекомендації про розміри, періодичність надходження коштів до скарбниці Проводу від територіальних організацій;

 

    -   приймає до Товариства  почесних членів;

 

    -  ухвалює вибуття з Товариства окремих членів або організацій;

 

     -   заслуховує звіт Проводу та Ревізійної комісії;

 

     -  обговорює і розглядає інші найважливіші проблеми Товариства та виносить відповідні ухвали.

      4.1.3. Вищим керівним органом Товариства у період між Зборами є Провід, до складу якого входить Голова,  його заступники, відповідальний секретар, голови етичної та інших комісій та комітетів.

 

      4.1.4. Перший заступник (заступники)  Голови виконують його обовязки в разі відсутності Голови чи за дорученням  останнього.

 

      4.1.5. Провід із свого складу обирає відповідального секретаря, який організовує роботу виконавчого органу Проводу – секретаріату, канцелярії, відповідає за ведення документації.

 

      4.1.6. Провід скликає на засідання Голова чи особа, що виконує його обов’язки. Провід приймає рішення простою більшістю голосів.

 

     4.1.7. Провід:

 

        - здійснює загальне керівництво роботою Товариства в період між Зборами, спрямовує роботу Товариства  на  виконання статутних  завдань та ухвал Зборів;

 

        - встановлює за погодженням з регіональними організаціями порядок обрання делегатів на  Збір;

 

        -  виносить ухвалу з конфліктних справ у Товаристві;

 

        - приймає і затверджує новоутворені територіальні організації, приймає ухвали про їх ліквідацію;

 

        - призначає  або  приймає  на  роботу  за  контрактом  керівників  організацій  та  підприємств,  засновником  яких є Товариство;

 

        -  розпоряджається майном Товариства;

 

         -  приймає та схвалює рішення про вступ до Товариства або вибуття з Товариства.

 

      4.2. У разі потреби і за наявністю коштів Провід може встановлювати платню членам Проводу та приймати на роботу за трудовим договором або контрактом спеціалістів, технічних працівників.

 

       Голова Товариства:

 

    - керує роботою Проводу, Координаційної Ради, голів комітетів і комісій;

 

    -  затверджує поточні плани роботи Товариства;

 

    -  виконує кошторис;

 

    -  підтримує звязки з закордонними спорідненими організаціями;

 

    -  робить відозви до членів Товариства, від імені Товариства за своїм підписом;

 

     - координує видавничу діяльність Товариства;

 

     - розглядає заяви та звернення членів Товариства;

 

      - призупиняє членство в Товаристві до остаточного розв’язання питання про вибуття з  Товариства  на  Проводі  або  Зборі.

 

     4.3. Не передбачені планами загально-українські заходи Товариства здійснюються лише за попередньою згодою Голови.

 

      4.4. Координаційна рада:

 

    -  є дорадчим органом Проводу;

 

     - узгоджує діяльність структурних ланок Товариства;

 

     -  складає річні плани його роботи.

 

      4.5. До складу Координаційної ради належать:

- Провід Товариства, голови територіальних організацій (за посадою) і окремі члени Товариства,  які обираються на Зборі.

 

    4.5.1. При відсутності в Координаційній Раді представника певної національності, такий, в разі потреби, кооптується до неї за рекомендацією членів Товариства цієї національності.

 

    4.5.2. Координаційна рада працює під керівництвом Голови або членів Проводу Товариства, збирається за ухвалою Проводу не рідше, як один раз на рік.

 

   4.5.3.  Координаційна рада приймає ухвали простою більшістю голосів за наявності не менше  ½ складу.

 

   4.5.4. Координаційна рада обирає з поміж своїх членів  координаторів певних ділянок роботи Товариства.

 

     4.5.5. Координаційна рада створює постійні чи тимчасові комісії  і  комітети  за  статутними  напрямками   діяльності Товариства.

 

    4.5.6.  Члени Координаційної Ради – голови територіальних організацій забезпечують узгодженість дій при проведенні загальноукраїнських акцій.

 

     4.6. Територіальні організації Товариства складаються з районних, міжрайонних, міських, обласних та міжобласних організацій Товариства. Районні, міжрайонні, міські створюються при наявності не менше 12 членів. Регіональні (обласні, міжобласні) –  при наявності  не  менше 50  членів. В складі районних і міських організацій за бажанням їх членів можуть створюватися первинні осередки з трьох і більше осіб. Члени первинного осередку обирають свого голову й інших керівників.

 

    4.6.1. Вищими керівними органами регіональних і територіальних організацій є загальні збори (конференції) їх членів, які скликаються не рідше одного разу на рік.

 

     4.6.2. Регіональні й територіальні організації керуються своїми власними Статутами, що не суперечать Статуту Товариства, і реєструються у встановленому законом порядку. Форми і методи їх діяльності встановлюються ними самостійно і не повинні суперечити цьому Статуту.

 

    4.6.3. Діяльність регіональних і територіальних організацій має враховувати соціальні й історичні особливості терену в межах статутних завдань Товариства. Облік регіональних і територіальних організацій здійснюється Проводом Товариства в установленому законом порядку.

 

        5 . КОШТИ, МАЙНО  ТОВАРИСТВА  І  ЙОГО  ПРАВА

 

      5.1  Кошти Товариства складаються із:

       -   добровільних надходжень від членів Товариства;

       - надходжень від виробничо-господарської діяльності створених Товариством установ, організацій,  підприємств;

       -  пожертвувань від окремих громадян і  організацій;

       -  надходжень за заповітами окремих громадян;

       -  надходжень від культурно-масових заходів;

       -  сум, переданих державою.

 

    5.1.1. Кошти Товариства витрачаються згідно з кошторисом на виконання статутних завдань.

 

       5.1.2. Товариство може мати у власності  транспортні, оргтехнічні засоби, засоби зв’язку, нерухоме майно (будинки, споруди, нежитлові приміщення тощо), інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

        5.1.3. Товариство має право:

 

       -   виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

 

      -  здійснювати діяльність зі створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в  порядку,  встановленому  законодавством.

 

     5.2. Товариство веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносить і приймає належні платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Контроль за здійсненням господарської діяльності здійснює Провід та ревізійні органи Товариства.

 

      6. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ   ТОВАРИСТВА

 

    6.1. Товариство припиняє свою діяльність за ухвалою Збору або за рішенням суду.

 

    6.2. У разі припинення діяльності Товариства його майно після розрахунків за фінансовими зобов’язаннями буде передано  з добродійною метою одній із споріднених організацій.                                                                     

 

       Адреси організацій Ви зможете
       знайти у розділі "Обласні Організації".
 
       За додатковою інформацією пишіть на:
       info@repressed.org.ua 

       

Наш архів

Громадська організація під назвою Всеукраїнське товариство репресованих (ВТР) заснована на зборах (біля 100 осіб), які відбулися 3.06.1989 просто неба на Львівській площі в Києві (Спілка художників під тиском КГБ у день зборів відмовила в наданні приміщення Будинку художників).

Додаткова інформація

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України